Silný čistič podlah a motorů Amstutz Amklene D Forte 30 kg EG11022030

7 173 Kč * Uváděná cena platí pro 23.06.2024
Do obchodu

AMKLENE D FORTE - silný čistící prostředek na motory, podlahy, tekutý, silně alkalický přípravek k čištění silně znečištěných součástek, dopravních prostředků, motorů, podvozků, stavebních a zemědělských strojů. Při použití na lakovanýcha natřených plochách dbát na velkou opatrnost. Použití : ředění 1 : 3 - 1 : 30 - podle stupně znečištění
____________________________________________________________________________________________________________________________
Signální slovo – nebezpečí
Nebezpečné složky pro označováníHydroxid draselný; CAS-číslo: 1310-58-3
Standardní věta o nebezpečnostiNebezpečíH314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
PrevenceP280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
ReakceP310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
SkladováníP405 Skladujte uzamčené.

Nejhledanější